Privacy statement & disclaimer

Privacy verklaring
versie 160518

Millian,
onderdeel van McMillian & Company B.V.
Joseph Ledelstraat 54
2518 KM Den Haag

Millian, de eigenaar van deze website, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een medewerker tussen zit.

Persoonsgegevens die Millian verwerkt

Indien van toepassing en indien wij in het bezit zijn van uw gegevens bijvoorbeeld door een aanvraag van u bij ons (in het verleden) of omdat u deze aan ons hebt verstrekt worden als volgt verwerkt:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· Emailadres

· Bestelinformatie (bijvoorbeeld het opvragen van een gids, opleidingsbrochure of informatie over een opleiding, behandeling, kliniek of instelling/organisatie)

· Mogelijke overige gegevens die u ons verstrekt

Millian gebruikt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

· Afhandeling van uw betaling

· Verzenden van nieuwsbrieven

· U te bellen, schrijven of mailingen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

· U te informeren

· Informatie over uw instelling of organisatie te publiceren op één van onze websites

· Om goederen of diensten bij u af te leveren

· Verwerking van persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn waaronder belastingaangifte

· Het bijhouden van historische gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Millian heeft geen beleid of intentie om deze cookies te bewaren of anderszins gebruik van te maken. U kunt zich overigens voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking hiervan door Millian. Uw verzoek kunt u sturen naar info@millian.nl.

Beveiliging

Millian neemt de bescherming van eventuele persoonsgegevens (indien wij deze in ons bezit zouden hebben) serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact met ons op via info@millian.nl.

Aanvullend is een reglement van toepassing in het kader van persoonsgegevens, dat u bij ons kunt opvragen of inzien via de website.

Millian bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor uitvoering van de dienstverlening.

Meer informatie is tevens te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Reglement Persoonsgegevens Millian - McMillian & Company Den Haag en AVG.
Versie 150518

1.Persoonsgegevens
Zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevens (Vo. EU 2016/679 d.d. 27 april 2016) AVG.

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van die verwerking. Het Management Team is de verantwoordelijke en de Manager Marketing & Sales die met deze taak is belast als Functionaris Gegevens (FG).

2. AVG en persoonsgegevens
1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van personen, relaties, medewerkers binnen Millian en haar contactpersonen.

2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Millian - McMillian & Company Den Haag worden verwerkt.

a. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;

b. vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt;

c. de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;

d. de rechten van betrokkene te waarborgen.

3. Verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Millian - McMillian & Company Den Haag zich aan de relevante wetgeving.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor:

a. het organiseren en bekendmaken van activiteiten, acties en nieuwswaardigheden;

b. de administratieve organisatie, zoals het bijhouden van gegevens rondom instrumentbeheer of andere afgenomen diensten en producten;

c. Het leveren van producten en diensten aan gebruikers;

d. het verstrekken of ter beschikking stellen van informatie;

e. het berekenen, vastleggen en innen van gefactureerde diensten en producten;

f. het onderhouden van contacten met relaties;

g. de uitvoering of toepassing van wetgeving.

4. Gegevens
De door Millian - McMillian & Company Den Haag gebruikte categorieën van persoonsgegevens worden in bijlage 1 opgesomd.

5. Verwerking
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:

a. Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend

b. Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst

c. Wettelijke verplichting

d. Vitaal belang

e. Gerechtvaardigd belang


6. Bewaartermijnen
Millian - McMillian & Company Den Haag bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.

7. Verlenen van toegang
Millian - McMillian & Company Den Haag verleent slechts toegang tot de in de administratie en systemen opgenomen persoonsgegevens aan:

a. de bewerker en de derde die onder rechtstreeks gezag van Millian - McMillian & Company Den Haag staat;

b. de bewerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

c. derden die op grond van de wet toegang moet worden verleend, waarbij alleen toegang wordt verleend aan de gegevens waartoe volgens de wet toegang toe moet worden gegeven.

8. Beveiliging en geheimhouding
a. Millian - McMillian & Company Den Haag neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

b. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt Millian - McMillian & Company Den Haag rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.

c. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden (zoals bijvoorbeeld zorggegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.

9. Social Media
Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media moet expliciet toestemming worden gegeven door de betrokkene indien en voor zover betrokkene met naam vermeld wordt op Social Media.

10. Rechten
Betrokkenen hebben de volgende rechten:

a. Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door Millian - McMillian & Company Den Haag verwerkte persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Millian - McMillian & Company Den Haag kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker;

b. Betrokkene kan een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen.

c. Voor zover Millian - McMillian & Company Den Haag persoonsgegevens gebruikt op de grond van artikel 8 sub e van dit reglement, dan kan de betrokkene zich verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van diens persoonlijke omstandigheden.

11. Klachten
Wanneer een medewerker, relaties of ander persoon van mening is dat het doen of nalaten van Millian - McMillian & Company Den Haag niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving of dit reglement is, dan dient hij zich schriftelijk of via het e-mailadres “info@millian.nl” te wenden tot het management.

12. Slotbepaling
Dit reglement wordt aangehaald als Reglement persoonsgegevens van Millian - McMillian & Company Den Haag en treedt in werking op 15-05-2018.

  • Home
  • Privacy statement & disclaimer
 
 
Wegwijzer van de Medische Esthetiek
Het complete naslagwerk
 
Klinieken
Bekijk alle klinieken.
 
Specialisten
Bekijk alle specialisten.
 
Aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen.
 
Redactionele artikelen
Medisch specialisten geven achtergrondinformatie over behandelingen.